Reklamacje

 Procedura reklamacji

  1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

  2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy

  3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: (tutaj link do formularza).

  4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

  5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

  6. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

  7. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

  8. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy kupującemu.

  9. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.

  10. Klient przed wyklejeniem zobowiązuje się do wykonania testów w mniej widocznym miejscu z użyciem zakupionej dekoracji. Szablon malarski odrywamy od razu po malowaniu . Naklejki z folii oraz welurowe pozostawiamy na 24h (jest to czas, który pozwoli określić możliwości lepne naklejki do ściany). Po wyklejeniu próbnym aplikacji klient podejmuje decyzję o montażu dalszej części. Klient ma świadomość, że zakupiony produkt posiada właściwości lepne co może powodować w skrajnych przypadkach oderwanie farby.