Polityka cookies

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mariusz Januzik KM STUDIO z siedzibą w Witosa 10, 64-920 Piła, osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie danych osobowych jest Mariusz Januzik. W sprawie danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@naklejkomania.eu lub numerem telefonu: 502 481 176

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi i realizacji zamówień, umowy kupna/sprzedaży lub innej umowy zawartej z Administratorem, w tym roszczeń reklamacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

 3. Pani/Pana dane nie będą udostępniane poza obszar Unii Europejskiej ani organizacjom międzynarodowym. Pani/Pana dane będą jedynie przetwarzane przez podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, tj.: dostawcy usług z branży IT, świadczący usługi księgowe, prawne, przewozu, kurierskie i inne dla Administratora, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 2. zgodnie z zawartą umową lub przepisami prawa.

 5. Posiada Pani/Pan prawo do:

  - dostępu do treści swoich danych;
  - sprostowania danych;
  - usunięcia danych;
  - ograniczenia przetwarzania danych;
  - przenoszenia danych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

 7. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędnym warunkiem umownym zawarcia umowy. Niepodanie lub wyrażenie żądania usunięcia danych w zakresie wymaganym przez Administratora, może skutkować brakiem możliwości realizacji celu, o którym mowa w pkt. 2.

 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sieci komputerowej Administratora, jednak nie będą poddane przetwarzaniu w formie profilowania.

 9. Administrator oświadcza, że przestrzega wyrażonych w RODO zasad:

  1. rzetelności i legalności;

  2. przejrzystości;

  3. ograniczenia celu;

  4. minimalizacji danych;

  5. prawidłowości;

  6. ograniczenia przechowywania;

  7. integralności i poufności;

  8. rozliczalności.

 10. Wszelkie żądania osób, których dane dotyczą, rozpoznawane są niezwłocznie, przy uwzględnieniu możliwości kadrowych i zasobów Administratora. Maksymalne terminy załatwienia żądań wskazane są w RODO.